Skärmklipp 2019-11-12 16_edited_edited_e
 

Verksamhetsanalys av driftmodell hos Svenska Kraftnät

Elmarknadshubben är en ny marknadsplattform mellan de olika aktörerna som helt förändrar dynamiken i branschen och som möjliggör nya tjänster med exempelvis förbrukningsflexibilitet med ett nytt förfaringssätt. Med denna nya roll kommer även slutkunder nyttja Svenska kraftnäts tjänster.  Detta blir mellanhanden för all finansiell reglering mellan Elmarknads-parterna. Systemet ersätter ett komplext nätverk av punkt till punkt-förbindelser mellan de olika aktörerna. Förenklingen kommer att skapa nya affärsrelationer med kopplingar som inte varit ekonomiskt försvarbara eller ens möjliga tidigare.

Uppdraget var att göra en neutral granskning för att ta fram alternativa lösningar och rekommendation avseende framtida IT drift och hosting av verksamhetssystem Elmarknads-hubben. Uppdraget genomfördes i olika block.

  1. Förstå Svenska kraftnäts samt Elmarknadshubbens verksamhet, organisation och roll i samhället.

  2. Förstå design och teknologival.

  3. Fastställa verksamhetskrav på Elmarknadshubben

  4. Fastställa förutsättningar och prioriteringar för rekommendation

  5. Identifiera lösningsalternativ.

  6. Utvärdera Svenska Kraftnäts interna förmåga att sköta IT driften och identifiera eventuella GAP mot verksamhetskrav.

  7. Analys och rapportsammanställning.

Detta arbete gjordes genom workshops och intervjuer med utvalda personer inom Svenska Kraftnät. Rapporten låg sedan som grund för ledningens beslut avseende driftmodell för detta system. 

Projektet levererades inom tidplan och inom kostnadsbudget.